ผู้สอน
กรวิภา เพ็ญนุกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29923

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฉลาดแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยี                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                  จำนวน 1 ชั่วโมง

                                                                                                                     

๑. มาตรฐานการเรียนรู้

เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

๒. ตัวชี้วัด

          ง 3.1 ม.2/2  อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. สาระสำคัญ

          การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  ปัญหาทุกปัญหาต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการให้เหมาะสม และการแก้ปัญหาอาจจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้หรือไม่ก็ได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรยึดหลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน  ด้านเวลา  ด้านแรงงาน  และค่าใช้จ่ายวิธีการแก้ปัญหานั้น

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้

 ๑.นักเรียนสามารถอธิบายความหมายการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (K)

๒.นักเรียนสามารถบอกตัวอย่างพร้อมปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละด้านได้ (P)

๓.นักเรียนให้ความร่วมมือกันปฏิบัติงานกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ (A)


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ฉลาดแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยี

เรื่อง...การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน

:https://goo.gl/forms/4hJkJpoI6...

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

:https://drive.google.com/open?...

เว็บไซร์ประกอบการเรียนการสอน

:https://sites.google.com/a/srp...

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเพิ่มใน Youtube

:https://www.youtube.com/

แบบทดสอบหลังเรียน

:https://goo.gl/forms/m4ddo1mUj...