เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ซอฟต์แวร์พาเพลิน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.2

เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกกลุ่มของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปได้ ( K )

2. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างพร้อมปฏิบัติการใช้งานสื่อใน PowerPoint และ Venngage ( P )

3. ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆได้อย่างกระฉับกระเฉงและชำนาญ ( P )

4. ผู้เรียนได้ให้ความร่วมมือกันปฏิบัติงานกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ ( A ) 

สาระการเรียนรู้

          ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

          -ความหมาย

          -ประเภทการใช้งาน

          -การนำไปใช้ในการทำงาน

          -ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน


แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน

สื่อประกอบการสอน ใบความรู้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สื่อเพิ่มเติมจาก YouTube สือเพิ่มเติมจาก Youtube

แบบทดสอบหลังเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน