เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเงินระดับโลก (Global Finance)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Course Description
     ลักษณะและปัญหาดุลการชำระเงิน สกุลเงินต่างๆ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยง ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เครื่องมือทางการเงินในการลดความเสี่ยง ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน 
     Characteristics and balance of payment problems; currencies; foreign exchange rate system; foreign exchange rate risk; financial instruments for hedging; foreign exchange markets; international monetary system; international financial institutions; economic and financial problems