พืชอาหารสัตว์ (forage crops)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ สำหรับปศุสัตว์ ชนิดของพืชอาหารสัตว์ การปลูก การเก็บเกี่ยว