พืชอาหารสัตว์ (forage crops)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ สำหรับปศุสัตว์ ชนิดของพืชอาหารสัตว์ การปลูก การเก็บเกี่ยว