มัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี