เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

STAT2205 สถิติวิเคราะห์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตร  วท.บ.(สถิติประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี