ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สอนโดย  คุณครูภาสธร  ยาวโนภาส  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1