homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นาย ภาสธร ยาวโนภาส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2999

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สอนโดย  คุณครูภาสธร  ยาวโนภาส  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)