เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สอนโดย  คุณครูภาสธร  ยาวโนภาส  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1