เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Juvenile Delinquency 2/60

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาเอกและโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความหมาย ประเภทการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ระบบความยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัว การคุมประพฤติ ตลอดจนนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน