การสร้างเว็บไซต์ รหัส 2204-2009 (1/2561)
ผู้สอน

อัซมัน ดรอแม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างเว็บไซต์ รหัส 2204-2009 (1/2561)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30019

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ (2- 2-3)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้  

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ 

 2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้าง เว็บไซต์ 

 3. ออกแบบและกําหนดส่วนประกอบที่จําเป็นของเว็บเพจ 

 4. ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสร้างเว็บไซต์  

5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์ 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโครงสร้างการทํางานและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา ในการสร้างเว็บไซต์ 

 2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสร้างเว็บไซต์และการติดตั้งและ อัพโหลด (Upload) เว็บไซต์

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์การออกแบบ เว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการทํางานของเว็บไซต์และการ Upload เว็บไซต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.