เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค33104 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัศมาภรณ์ เจริญนาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในเทอมนี้เข้าชั้นเรียนออนไลน์ได้