เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมคุณธรรม

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.3/2 รู้และเข้าใจรูปแบบภาษา การใช้งาน หลักการทำงาน คำสั่งและการเขียนคำสั่ง การประยุกต์ใช้ภาษา HTML สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานด้วยภาษา HTML ได้

สาระสำคัญ

          HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นภาษาในเชิง การบรรยายเอกสารไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia Document Description Language) เพื่อนำเสนอเอกสารนั้น เผยแพร่ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีโครงสร้างการเขียน ที่อาศัยตัวกำกับ เรียกว่า แท็ก (Tag) ควบคุมการแสดงผลของข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser)

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ผู้เรียนสามารถบอกความเป็นมาของภาษา HTML ได้ (A)

          ผู้เรียนสามารถเขียนคำสั่งและใช้งานภาษา HTML ได้ถูกต้อง (P)

          ผู้เรียนทดลองเขียนคำสั่ง HTML ด้วยโปรแกรม Notepad ได้ (K)

          ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานภาษา HTML ให้เกิดประโยชน์ได้ (K)

สมรรถะสำคัญของผู้เรียน

          ความสามารถในการสื่อสาร

          ความสามารถในการคิด

          ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

         มีวินัย

        ใฝ่เรียนรู้

        มุ่งมั่นในการทำงาน

สาระการเรียนรู้

        การใช้งานโปรแกรม Notepad

        คำสั่งพื้นฐาน HTML

       การเขียนภาษา HTML ด้วย โปรแกรม Notepad