homeการเขียนเว็บเพ็จด้วยภาษาhtml
person
การเขียนเว็บเพ็จด้วยภาษาhtml

ผู้สอน
นาย กีฟลี หะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนเว็บเพ็จด้วยภาษาhtml

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3010

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

--------------------------------------------------------------------------------

1.  ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

2.  ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

3.  รู้จักโปรแกรมอื่นๆ ที่ช่วยตกแต่งภาพเพื่อนำมาใช้ในเว็บเพจ

4 .  ผู้เรียนรู้วิธีการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ


คำอธิบายรายวิชา

--------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาและปฏบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) โครงสร้างของการเขียน HTML ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์ การจัดและการแต่งข้อความ การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ การสร้างเฟรม รู้จักโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)