เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนเว็บเพ็จด้วยภาษาhtml

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

--------------------------------------------------------------------------------

1.  ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

2.  ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

3.  รู้จักโปรแกรมอื่นๆ ที่ช่วยตกแต่งภาพเพื่อนำมาใช้ในเว็บเพจ

4 .  ผู้เรียนรู้วิธีการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ


คำอธิบายรายวิชา

--------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาและปฏบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) โครงสร้างของการเขียน HTML ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์ การจัดและการแต่งข้อความ การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ การสร้างเฟรม รู้จักโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ