homeการเขียนเว็บเพ็จด้วยภาษาhtml
personperson_add
การเขียนเว็บเพ็จด้วยภาษาhtml

ผู้สอน
นาย กีฟลี หะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนเว็บเพ็จด้วยภาษาhtml

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3010

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

--------------------------------------------------------------------------------

1.  ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

2.  ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

3.  รู้จักโปรแกรมอื่นๆ ที่ช่วยตกแต่งภาพเพื่อนำมาใช้ในเว็บเพจ

4 .  ผู้เรียนรู้วิธีการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ


คำอธิบายรายวิชา

--------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาและปฏบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) โครงสร้างของการเขียน HTML ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์ การจัดและการแต่งข้อความ การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ การสร้างเฟรม รู้จักโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)