เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 3/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย จุดประสงค์ ลักษณะ ปรัชญาและหลักการในการดำเนินการส่งเสริมการประมง การวางแผนและการประเมินผลโครงการส่งเสริม ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของงานด้านการประมง การเพาะเลี้ยง การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรประมง หลักการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม มีการทัศนศึกษานอกสถานที่