จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 3/2560


ผู้สอน
ชนกันต์ จิตมนัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 3/2560

Class ID
30123

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

ความหมาย จุดประสงค์ ลักษณะ ปรัชญาและหลักการในการดำเนินการส่งเสริมการประมง การวางแผนและการประเมินผลโครงการส่งเสริม ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของงานด้านการประมง การเพาะเลี้ยง การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรประมง หลักการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม มีการทัศนศึกษานอกสถานที่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)