เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง22101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อริศรา จารชฎา

โรงเรียนเชียรใหญ่แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง22101

                   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฉลาดแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยี                   

                      เรื่อง  ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ                      

   

               มาตรฐานการเรียนรู้

                   ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร 

                   การ  แก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

              ตัวชี้วัด

                  ง 3.1  ม.1/2  บอกความหมาย และ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              สาระสำคัญ

                  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการและกระจายสารสนเทศไปยังผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึงและมี 

                 ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

              จุดประสงค์การเรียนรู้

                  1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (K)

                  2. นักเรียนสามรถยกตัวอย่างของลักษณะที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (P)

                  3. เห็นประโยชน์และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (A)

              สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

                  1. มีความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์

                  2. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

                  3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

              คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                  1. มีวินัย

                  2. ใฝ่เรียนรู้

                  3. มุ่งมั่นในการทำงาน


                 แบบทดสอบก่อนเรียน

                ใบความรู้ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ใบงานที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

                แบบทดสอบหลังเรียน

                สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน