เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-4-2-27-วิทยาศาสตร์เคมี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุชีวัน นันทพงษ์

โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ

สำหรับทดสอบการจัดการเรียนการสอนป.บัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาวิทยาศาสตร์เคมี