ผู้สอน
วิราวรรณ ทองคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

60-4-2-25-คอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30135

สถานศึกษา

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิเตอร์