เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 54 ปี 2 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

indecisionyeslaughศึกษาความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อประสม ซอร์ฟแวร์ ชนิดของซอร์ฟแวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ชนิดของระบบปฏิบัติการ  กระบวนการและโปรแกรม การจัดการอุปกรณ์รับเข้าอุปกรณ์ส่งออก การจัดสรรทรัพยากร และการจัด กำหนดการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ cheekyblushheart