เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-4-2-10-คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พาฝัน นนธิจันทร์

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ

คอมพิวเตอร์ (computer) เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการ ล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้า ไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน