เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ลักษณะภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

๑๕๔๑๑๐๘

ลักษณะภาษาไทย

Characteristic of Thai Language                  

๓ (๓-๐-๖)

                  ลักษณะสำคัญของภาษาไทย การศึกษาองค์ประกอบของภาษาไทยในด้านเสียง คำ วลี ประโยค ตามแนวไวยากรณ์เดิม การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย