ลักษณะภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

 

๑๕๔๑๑๐๘

ลักษณะภาษาไทย

Characteristic of Thai Language                  

๓ (๓-๐-๖)

                  ลักษณะสำคัญของภาษาไทย การศึกษาองค์ประกอบของภาษาไทยในด้านเสียง คำ วลี ประโยค ตามแนวไวยากรณ์เดิม การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย