เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนบูรณาการแบบพบกลุ่ม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พิมพ์ประไพ กุดวงค์แก้ว

กศน.อำเภอเมืองนครพนม

เพื่อจัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย