เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บลสิการ ดอนโสภา

โรงเรียนบท่าอุทัย

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธนรรม จัดขึ้นเพื่อสอนนักเรียน