เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนภาษาไทยครูต๋อมป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุจิตรา สุวรรณเพชร

โรงเรียนบ้านคำเม็ก

ห้องเรียนภาษาไทยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1