การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4