การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4