การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4