เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง22101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อินเทอร์เน็ตน่ารู้ 

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

สาระสำคัญ

          การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สืบค้นข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเริ่มต้นจากการศึกษาบัญญัติ 10 ประการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้อยู่ในกรอบคุณธรรม และเลือกใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ จะสามารถทำให้ผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

          ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

          ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.2/3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้
          1. ผู้เรียนอธิบายการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมได้ (K)
          2. ผู้เรียนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม (P)
          3. ผู้เรียนใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวัน (A)


แบบทดสอบก่อนเรียน : https://goo.gl/forms/focjWJRPr...

บทเรียนช่วยสอน : https://drive.google.com/drive/folders/1rRORFIXtJk2V2OGl1NfP1yjVsyZVtaUm?usp=sharing

เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน: https://www.gotoknow.org/posts...

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมใน Youtube  : https://www.youtube.com/

แบบทดสอบหลังเรียน https://goo.gl/forms/uwvWDlORMS0vrOYP2