เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พรีเซนเทชันน่ารู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวเกษรา หนูเพลา

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

คำอธิบายรายวิชา

วิชา คอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : พรีเซนเทชั่นน่ารู้                                                    เวลาเรียน    1   ชั่วโมง

 

มาตรฐานการเรียนรู้

           ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด

          ง 3.1 ม.3/3   การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วยในการนำเสนองาน

 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

          การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ในการนำเสนอ   เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องมือเมนูการใช้งานแถบเครื่องมือการสร้างงานนำเสนอการสร้างงานนำเสนอด้วยธีมของ PowerPoint                   และการสร้างแบบกำหนดเอง  แนวทางการสร้างงานนำเสนอ การตกแต่งและออกแบบงานนำเสนอ PowerPoint    หลักการออกแบบงาน PowerPoint     การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว    การบันทึกและแชร์งานนำเสนอรูปแบบการบันทึกไฟล์และชนิดของไฟล์งาน PowerPoint

 

     

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมนำเสนอผลงาน ( K )      2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนำเสนอผลงานได้ ( P )        3. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ชื่นชอบ และมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ทางการเรียน (A)

หลักฐานการเรียนรู้

Ø 1.ใบความรู้

Ø 2. ใบงานการฝึกปฏิบัติ

 

วิธีการ/เทคนิคกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

          การสอนจะเป็นการสอนแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL)

Ø ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม

Ø ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่

Ø ขั้นที่ 3 การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

Ø ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม

Ø ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้

Ø ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน

Ø ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้

 

สื่อการเรียนรู้

1.ใบความรู้ที่ เรื่อง แนะนำเรียนรู้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน 2.ใบงานที่ 1 การเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 3.ใบงานที่ 2 แถบเครื่องมือส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม 4. โปรแกรม Ka hoot 5. โปรแกรม PowerPoint

6.class start

 

สื่อการเรียนรู้

v ใบความรู้

v ใบกิจกรรมการเรียนรู้

v ใบงาน

 

การวัดและการประเมินผล


วิธีการวัด

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด

เกณฑ์คะแนนการวัด

1.สังเกตจากการยกตัวอย่างลูกเล่นต่างในโปรแกรม

2.ตรวจการทำแบบทดสอบ ก่อนเรียน (Pre-test) ( k )

แบบทดสอบก่อน - หลังการเรียนรู้

เกณฑ์คะแนนร้อยละ

o% ถือว่าผ่านเกณฑ์

1.สังเกตความตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม

2.สังเกตความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรม ( P )

ใบงานกิจกรรมที่ ๑ ใบงานกิจกรรมที่ 2

ใบงานกิจกรรมที่ 3

เกณฑ์คะแนนร้อยละ

o% ถือว่าผ่านเกณฑ์

1.สังเกตจากการยกตัวอย่างเครื่องมือในการทำลูกเล่นงานนำเสนอ

2.สังเกตพฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูลและนำเสนอผลงาน ( A )