เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิธีการประมวลผลข้อมูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวภา โยธาทูล

โรงเรียนปากพูน

1.สาระสำคัญ

         ข้อมูลสารสนเทศจัดเป็นข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรและประมวลผลมาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน  โดยข้อมูลสารสนเทศนั้นมีที่มาจากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ

การประมวลผลข้อมูลสามารถทำได้  2  วิธี  คือ  

- การประมวลผลแบบกลุ่ม

- การประมวลผลแบบทันที

 

2.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.1/1  อธิบายวิธีการประมวลผลข้อมูล และหน้าที่การทำงาน

 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความหมายของข้อมูล ความหมายสารสนเทศ และการประมวลผลข้อมูลให้เป็น สารสนเทศ ได้ (K)

3.2 ผู้เรียนสามารถจำแนกระหว่างข้อมูล และสารสนเทศได้ถูกต้อง (K)

3.3 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนและวิเคราะห์กระบวนการประมวลผลข้อมูลและการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง (P)

3.3 ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการนำเสนองานโดยใช้ infographic ในการนำเสนอ  (A)