homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6
person
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6

ผู้สอน
นางสาว วีรวรรณ มีมั่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3025

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค 33101                              รายวิชาคณิตศาสตร์ 5                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                           เวลา  40  ชั่วโมง / ภาค

จำนวน  1.0  หน่วยกิต                          ภาคเรียนที่  1

               ............................................................................................................................................

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา / ฝึกทักษะการสำรวจความคิดเห็น     สถิติและข้อมูล     การแก้ปัญหา    การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล

                เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคำนวณ   การแก้ปัญหา    การให้เหตุผล    การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด   ทักษะ   กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  

อย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์     โดยทำงานอย่างมีระบบ   ระเบียบ   รอบคอบ   มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง   สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านวินัย    ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน

 

รหัสตัวชี้วัด        

ค 5.1  ม.6/1         เข้าใจวิธีการสำรวจความคิดเห็นอย่างง่าย

ค 5.3  ม.6/1         ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ

ค 6.1  ม.6/1         ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ค 6.1  ม. 6/3       ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

 

รวมทั้งหมด       4 ตัวชี้วัด 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)