เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.1/1  อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และบอกข้อดีของการเก็บรวบรวมข้อมูล