เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แบบฝึกทักษะวิชาเคมี เรื่องภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์ จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐชยา เวทวงษ์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา

แบบฝึกทักษะวิชาเคมี เรื่องภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์ จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์