เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง ฤดูร้อน/๒๕๖๐ (เสาร์ - อาทิตย์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ห้องเรียนนี้ใช้เพื่อเติมเต็มความรู้ในรายวิชา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน