เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์การและการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับหลักการจัดการ ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการเว้น หลักการและขบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการงานบุคคล การอำนวยการ การกำกับดูแล แรงงานสัมพันธ์และประกันสังคม การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ