homeIntroduction to Plant Pathology ( 203-24-03)
person
Introduction to Plant Pathology ( 203-24-03)

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Introduction to Plant Pathology ( 203-24-03)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3028

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาพืชศาสตร์ปีที่ 3 วิชาโรคพิชเบื้องต้น (Introduction to plant pathology) วิชาชีพบังคับ

ผู้สอน รศ. ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี          (ภาคทฤษฎี)  

 

1. คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิวัฒนาการของวิชาโรคพืช   แนวความคิดของโรคพืช  ฝึกปฏิบัติในเทคนิคการเตรียมอาหารเพื่อศึกษาเชื้อสาเหตุของโรคพืช  การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และเทคนิคในการแยกเชื้อโรคแต่ละชนิดออกมาศึกษาด้วยกล้องจุลทัศน์  โดยมีความสัมพันธ์กับลักษณะอาการ      การพิสูจน์โรคโดยวิธีของ Koch   การเข้าสู่พืชของโรค  อิทธิพลของสภาพแวดล้อม  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเชื้อโรคและต้นพืช  กลไกการเกิดโรคของพืช  การตอบสนองของพืชอาศัยต่อเชื้อโรค  และการป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีและวิธีการอื่น ๆ  เพื่อป้องกันโรคพืช

2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

              1.1 เพื่อให้ทราบประวัติวิชาโรคพืชโดยสังเขป

                1.2  เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดทางโรคพืชและการจัดหมวดหมู่โรคพืช

                1.3  เพื่อให้ทราบสาเหตุโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิต

                1.4  เพื่อให้เข้าใจวงจรของโรคพืชบางโรค

                1.5  เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเข้าสู่ต้นพืชของเชื้อโรค

                1.6  เพื่อให้ทราบถึงกลไกลการเกิดโรคและการตอบสนองของพืชอาศัยต่อเชื้อโรค

                1.7  เพื่อให้รู้วิธีการแพร่ระบาดของโรค และหลักการควบคุมโรคพืช

แผนการสอน

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อที่ใช้

ชื่อผู้สอน

1

ทดสอบความเข้าใจทางโรคพืชเบื้องต้น

บทที่ 1  บทนำ ความหมายของโรคพืช ประวัติและความเป็นมาของวิชาโรคพืช

2

 

 

 

- นศ. และผู้สอนแนะนำตัวเอง

- แนะนำรายวิชา

- ร่วมกำหนดข้อตกลงในชั้นเรียน

ชี้แจงการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนะนําวิธีการและแหล่งสืบค้นข้อมูล ด้านโรคพืช

-มอบหมายงาน

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

2

บทที่ 2

พืชที่เป็นโรค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคและการจำแนกประเภทของโรคพืช สาเหตุของโรคพืช

ความสัมพันธ์ของปรสิตกับพืชอาศัย

2

- บรรยาย

- ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

- มอบให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

3

บทที่ 2

อาการวิทยา

2

- บรรยาย

- แสดงตัวอย่างโรคพืช

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

4

บทที่ 2

ความหมายชีพจักรของเชื้อโรคและวงจรโรค

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

5

บทที่ 3

โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต โรคพืชที่เกิดจากความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหาร

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ร่วมแสดงความคิดเห็น

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

6

บทที่ 4

โรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย และฟาสติเดียส วาสคิวลาแบคทีเรีย

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

7

บทที่ 4

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

2

- บรรยายยกตัวอย่างประกอบ

- ร่วมแสดงความคิดเห็น

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

8

สอบกลางภาค

 

 

 

9

บทที่ 4

โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไฟโตพลาสมา

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

10

บทที่ 4

โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย

2

-  บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

11

บทที่ 4

โรคพืชที่เกิดจากพืชชั้นสูง สาหร่าย ไวรอยด์ โปรโตซัว

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

12

บทที่ 5

กลไกการเกิดโรคและพันธุศาสตร์ของโรคพืช การเข้าสู่พืชโดยแรงดันกลและการเกิดโรคโดยวิธีทางเคมี

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

13

บทที่ 5

พันธุศาสตร์ของโรคพืช

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

14

บทที่ 6

กลไกการป้องกันโรคของพืชและการเปลี่ยนแปลงในพืชที่เป็นโรคทางสรีรวิทยา  กลไกการป้องกันโรคของพืชก่อนและหลังการเข้าทำลายของเชื้อ

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

15

บทที่ 6

การเปลี่ยนแปลงในพืชที่เป็นโรคทางสรีรวิทยา

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

16

บทที่ 7

หลักและวิธีการควบคุมโรคพืช  หลักในการควบคุมโรคพืช สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช

2

- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

- ร่วมแสดงความคิดเห็น

- นำเสนอผลงาน

- ทบทวน ซักถาม เกี่ยวกับรายวิชา

 

รศ.ดร. รวีวรรณ
   เดื่อมขันมณี

17

สอบปลายภาค

 

 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)