เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครื่องรับวิทยุ 1/2561 ปวช.

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ครื่องรับวิทยุ 2105-2009

จุดประสงค์รายวิชา

1 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจหลักการทำงานของวงจรภาคต่างๆ ในเครื่องรับวิทยุ

2 เพื่อให้มีทักษะในการประกอบและทดสอบคุณสมบัติเครื่องรับวิทยุแบบต่าง ๆ

3 เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด  และทดสอบคุณสมบัติของวงจร  และ อุปกรณ์เครื่องรับวิทยุถูกต้องและปลอดภัย

4 เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน  การตรวจซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องรับวิทยุต่าง ๆ

สมรรถนะรายวิชา

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องรับวิทยุ

2 ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่งและใช้งานวงจรเครื่องรับวิทยุ 

คำอธิบายรายวิชา  (Course  description)   

          ศึกษาและปฏิบัติ  การกระจายคลื่นวิทยุย่านความถี่ใช้ในการรับ – ส่งวิทยุทั่วไป  หลักการส่งวิทยุ  AM,FM,FM Stereo multiplex, SSB หลักการทำงานของวงจรที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุ AM,FM เช่น จูนเนอร์  ออสซิลเลเตอร์  ไอเอฟแอมป์  AVC  AGC  Detector  และวงจร  Stereo  Multiplex  การประกอบ  ทดสอบ และปรับแต่งเครื่องรับวิทยุด้วย