homeสัมมนาพืชศาสตร์
person
สัมมนาพืชศาสตร์

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาพืชศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3030

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

นักศึกษาพืชศาสตร์ ปีที่ 4  รหัส   203-41-14     1 หน่วยกิต (0-2-1) วิชาชีพบังคับ 

ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมและรายงานผลทางวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ ตลอดจนการอภิปรายปัญหา   ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)