เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาพืชศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

นักศึกษาพืชศาสตร์ ปีที่ 4  รหัส   203-41-14     1 หน่วยกิต (0-2-1) วิชาชีพบังคับ 

ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมและรายงานผลทางวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ ตลอดจนการอภิปรายปัญหา   ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ