สัมมนาพืชศาสตร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

 

นักศึกษาพืชศาสตร์ ปีที่ 4  รหัส   203-41-14     1 หน่วยกิต (0-2-1) วิชาชีพบังคับ 

ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมและรายงานผลทางวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ ตลอดจนการอภิปรายปัญหา   ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ