homeสัมมนาพืชศาสตร์
personperson_add
สัมมนาพืชศาสตร์

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาพืชศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3030

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

นักศึกษาพืชศาสตร์ ปีที่ 4  รหัส   203-41-14     1 หน่วยกิต (0-2-1) วิชาชีพบังคับ 

ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมและรายงานผลทางวิชาการในสาขาพืชศาสตร์ ตลอดจนการอภิปรายปัญหา   ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)