homeคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6
personperson_add
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6

ผู้สอน
นางสาว วีรวรรณ มีมั่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3031

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค 33201                              รายวิชาคณิตศาสตร์ 05                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                          เวลา  60  ชั่วโมง / ภาค

จำนวน  1.5  หน่วยกิต                          ภาคเรียนที่  1

               ............................................................................................................................................

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษา / ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลิมิตของลำดับ   

ผลของอนุกรมอนันต์   ลิมิตของฟังก์ชัน   ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน   อนุพันธ์ของฟังก์ชัน   การหาอนุพัธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร    ปริพันธ์     ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต  ปริพันธ์จำกัดเขต   พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์    และนำความรู้   หลักการ   กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคำนวณ   การแก้ปัญหา    การให้เหตุผล    การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด   ทักษะ   กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  

อย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์     โดยทำงานอย่างมีระบบ   ระเบียบ   รอบคอบ   มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง   สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านวินัย    ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการทำงาน

 

ผลการเรียนรู้      

1.   หาลิมิตของลำดับอนันต์โดยอาศัยเกี่ยวกับทฤษฎีลิมิต

2.  หาผลบวกของอนุกรมอนันต์  และนำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์

    ต่าง ๆ

3.   หาลิมิตของฟังก์ชันที่กำหนดให้

4.   บอกได้ว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่

5.   หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กำหนดให้

6.   นำความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

7.   หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้

8.  หาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่กำหนดให้และหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนช่วงที่

      กำหนดให้

9.   เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์  และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์

     ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 

รวมทั้งหมด    9   ผลการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)