เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3700-1002 หลักการดำเนินงานโรงแรม (3-0-3)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงการจัดการเรียนรู้

Course Syllabus

                      รหัสวิชา  2701-2008  ชื่อวิชา  หลักการดำเนินงานโรงแรม                     ระดับชั้น  (ปวส.1)    

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                    จำนวน  (3-0-3)  หน่วยกิต

                      จำนวนหน่วยการเรียน  หน่วยการเรียน                                         เวลาเรียน  54  ชั่วโมง/ภาคเรียน

                       อาจารย์ประจำรายวิชา  นายสุไลมาน  มะมิง ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

 

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดำเนินงานโรงแรม ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก ประเภทของธุรกิจที่พักและโรงแรม ระบบการบริหารกิจการโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรม ความสัมพันธ์ของแผนกต่างๆ ในโรงแรม ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มด้านการโรงแรมในปัจจุบัน

สมรรถนะรายวิชา

             1. แสดงความรู้เรื่องหลักการดำเนินงานโรงแรม

             2. จำแนกสายงานโรงแรม

             3. ระบุความสัมพันธ์ของแผนกต่างๆ ในธุรกิจโรงแรม

             4. จำแนกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ด้าน

ความรู้

ทักษะ

เจตคติ

1  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ ในโรงแรม

P

 

 

2  มีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม

 

P

 

3  มีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม

P

 

 

4  มีเจตคติที่ดีต่องานในธุรกิจโรงแรม

 

 

P