เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 1/2561 ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 2105-2006

จุดประสงค์รายวิชา

1 เข้าใจพื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่างๆและการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า

2 เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง

3 มีทักษะในการประกอบและทดสอบวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง

4 มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับกาใช้วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง

2 ประกอบ ทดสอบ วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง

คำอธิบายรายวิชา  (Course  description)   

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างสัญญาณไฟฟ้าค่าพารามิเตอร์ วงจรรูปสัญญาณ      วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ อินทิเกรเตอร์  คลิปเปอร์แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์  มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอบแบบต่างๆ  การกำเนิดสัญญาณ  การซิงโครไนซ์และไดอะแกรมเวลา ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆในงาน       พัลส์และสวิตชิ่ง