เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงสร้างการทำงานของคำสั่ง elif statement

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จตุรภัทร รัตนมณี

มหาวิทยาลับราชภัฏนครศรีธรรมราช

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

          3.๑ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผังงาน Flowchart ได้ (K)

3.๒ ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม draw.io เว็ปไซต์ได้สำเร็จด้วยตนเอง (P)

3.3 นักเรียนทำงานด้วยความกระฉับกระแฉง จัดระบบ ควบคุมการทำงานได้ดี ทำให้งานมีคุณภาพสูง

3.4 ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม draw.ioi บนเว็ปไซต์ (A)