มโนทัศน์ทางการพยาบาล
ผู้สอน

สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มโนทัศน์ทางการพยาบาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30350

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ใบงาน

คำชี้แจง

  • ให้นักศึกษาสำรวจข้อมูลและศึกษาบริบทชุมชนสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ในประเด็นของคน (Person) ภาวะสุขภาพ (Health) และสิ่งแวดล้อม(Environment)
  • สัมภาษณ์กรณีศึกษา 1 ราย วิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองของมิติมโนทัศน์ทางการพยาบาล 
  • เขียนเนื้อหาสาระให้ครอบคลุม ส่งเป็นรายงานและเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ากลุ่มสัมมนา

 

1. ให้นักศึกษาสำรวจข้อมูลทั่วไปของสิ่งแวดล้อม(Environment )โดยรวม เช่น ลักษณะที่อยู่อาศัย ชุมชน ตลาด วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณูปโภคต่าง ๆ พอสังเขป

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. ให้นักศึกษาบอกลักษณะทั่วไปของคน (person) โดยรวม เช่น เพศ สถานภาพ  พัฒนาการของคน ลักษณะการดำเนินชีวิต สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การพบปะเข้าสังคม การมีส่วนร่วมกิจกรรม  พอสังเขป

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 3. ให้นักศึกษาบอกลักษณะทั่วไปของภาวะสุขภาพ (Health) โดยรวม เช่น ลักษณะสุขภาพ รูปแบบรับประทานอาหาร  รูปแบบการพักผ่อน  รูปแบบการออกกำลังกาย การได้รับข่าวสารข้อมูลสุขภาพ ลักษณะการเจ็บป่วย  รูปแบบการรักษาพยาบาล การได้รับภูมิคุ้มกันโรค  พอสังเขป

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา 1 ราย ในมุมมองของมิติมโนทัศน์ทางการพยาบาล  คน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม

ชื่อ/สกุล .................................................................................เพศ .............. อายุ ................. ปี

การศึกษา ............................................................... อาชีพ .....................................................

รายได้ ............................................./เดือน  โรคประจำตัว ............................................................

แนวทางการวิเคราะห์     มิติของคน (person)

ลำดับที่

มิติของคน (person)

รายละเอียด

 

การดำเนินชีวิต

.........................................................................................................

 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

.........................................................................................................

 

การพบปะเข้าสังคม

.........................................................................................................

 

การมีส่วนร่วมกิจกรรม 

.........................................................................................................

 

มิติของสุขภาพ (Health)

ลำดับที่

มิติของสุขภาพ (Health)

รายละเอียด

 

ลักษณะ

สุขภาพกาย

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

ลักษณะสุขภาพจิต

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

รูปแบบรับประทานอาหาร 

............................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

 

รูปแบบการพักผ่อน 

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

รูปแบบการ  ออกกำลังกาย

............................................................................................................

...........................................................................................................

 

ลักษณะ          การเจ็บป่วย 

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

รูปแบบการรักษา

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

การได้รับภูมิคุ้ม กันโรค 

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

 

 

มิติของสิ่งแวดล้อม (Environment)

ลำดับที่

มิติของสิ่งแวดล้อม  

 

รายละเอียด

 

ลักษณะ

ที่อยู่อาศัย

............................................................................................................

...........................................................................................................

 

 

ลักษณะ

สัมพันธภาพ

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

แหล่งข้อมูลสุขภาพ

............................................................................................................

...........................................................................................................

 

แหล่งข้อมูล

อื่นๆ

............................................................................................................

...........................................................................................................

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.