เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3406-2106 เทคนิคการผูก จับจับผ้า (1-3-2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงการจัดการเรียนรู้

Course Syllabus

                รหัสวิชา  3406-2106  ชื่อวิชา  เทคนิคการผูก จับจีบผ้า                         ระดับชั้น (ปวส.1)    

                กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                       จำนวน  (1-3-2)  หน่วยกิต

                จำนวนหน่วยการเรียน.............................หน่วยการเรียน            เวลาเรียน  30  ชั่วโมง/ภาคเรียน

                 อาจารย์ประจำรายวิชา  นายสุไลมาน  มะมิง ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน)

 

 คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของหลักการตกแต่งสถานที่ รูปแบบการผูกและจับจีบผ้า การออกแบบการวิเคราะห์ การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ผูกและจับจีบผ้ารูปแบบต่างๆ การเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ การพัฒนารูปแบบการผูกและจับจีบผ้า การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาบริการ

สมรรถนะรายวิชา

             1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตกแต่งสถานที่ รูปแบบ การออกแบบ การวิเคราะห์ การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ การผูกและจับจีบผ้า การคำนวณต้นทุน กำหนดราคาบริการ

             2. ผูกและจับจีบผ้าเพื่อการตกแต่งสถานที่

             3. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เป็นระเบียบ ขยัน อดทน ประณีต สะอาด ปลอดภัยและ มีความสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ด้าน

ความรู้

ทักษะ

เจตคติ

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการตกแต่งสถานที่ รูปแบบ การออกแบบ การวิเคราะห์ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ การผูกและจับจีบผ้า การคำนวณต้นทุน กำหนดราคาบริการ

P

 

 

2. สามารถผูกและจับจีบผ้ารูปแบบต่างๆ ตามลักษณะงาน

 

P

 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เป็นระเบียบ ขยัน อดทน ประณีต สะอาด ปลอดภัยและมีความคิดสร้างสรรค์

 

 

P