เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Physics for Science Teacher I

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตำแหน่งในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน การสั่นสะเทือนและเสียง แสงและระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นแสง ความร้อนและระบบของก๊าซอุดมคติ อุณหพลศาสตร์และเครื่องจักรกลความร้อน ทฤษฎีจลน์

Motion in one and two dimensions, torque, work and energy, vibrations and sound, lenses systems, wave theory, heat and ideal gas systems, thermodynamics and heat engine, kinetic theory