เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

063703 Curriculum&Instructional Innovation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

นวัตกรรมกรรมทางหลักสูตรและการสอน  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง แนวคิด แนวโน้มและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางหลักสูตรและการสอน กระบวนการและขั้นตอนในการเผยแพร่ความรู้ปัญหา อุปสรรคและข้อควรคํานึงในการเผยแพร่แนวคิดใหม่ ๆ