ผู้สอน
นาง สุนทรี คนเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

063703 Curriculum&Instructional Innovation


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3037

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

 

นวัตกรรมกรรมทางหลักสูตรและการสอน  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง แนวคิด แนวโน้มและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางหลักสูตรและการสอน กระบวนการและขั้นตอนในการเผยแพร่ความรู้ปัญหา อุปสรรคและข้อควรคํานึงในการเผยแพร่แนวคิดใหม่ ๆ