home063703 Curriculum&Instructional Innovation
person
063703 Curriculum&Instructional Innovation

ผู้สอน
person
นาง สุนทรี คนเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
063703 Curriculum&Instructional Innovation

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3037

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

นวัตกรรมกรรมทางหลักสูตรและการสอน  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง แนวคิด แนวโน้มและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางหลักสูตรและการสอน กระบวนการและขั้นตอนในการเผยแพร่ความรู้ปัญหา อุปสรรคและข้อควรคํานึงในการเผยแพร่แนวคิดใหม่ ๆ
 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)