คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบเครือข่าย