homeคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/2
personperson_add
คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ ภู่ดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3038

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบเครือข่าย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)