เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา (summer) รหัสวิชา 3204-2107

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เจษฎา วาเจ๊ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีพกพา ฮารดแวรและซอฟตแวรของอุปกรณพกพา (MobileDevices) ลักษณะเฉพาะทางของโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณพกพา (Mobile Applications) การใชโปรแกรมประยุกตประเภทตางๆ และการทําธุรกรรมบนอุปกรณพกพา กรณีศึกษา

จุดประสงค์รายวิชา

4.2.1 เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบนอุปกรณ์พกพา

4.2.2 มีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา

4.2.3 มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ