ม.2/3

เพ็ญนภา ปรีดา

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สารเสพติด