เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริง (fact) ที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งสามารถบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องและมีความหมายอยู่ในตัว เช่น ชื่อนักเรียน อายุ เพศ จำนวนประชากร ปริมาณฝน เป็นต้น ข้อมูลจะมีอยู่จำนวนมาก และจะถูกนำไปประมวลผลเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ได้มากมาย

สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าสารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทันต่อเวลาและอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้สะดวก

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.1/3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลและสารสนเทศจากสื่อการเรียนรู้ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ และประเภทของข้อมูล (K)

2.ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน infographic เรื่องข้อมูลและสารสนเทศน่ารู้ (P)

3.เมื่อผู้เรียนร่วมกันทำงานกลุ่ม ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันผู้อื่นได้ (A)