เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3901-1002 การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักสูตรรายวิชา

ชื่อวิชา  การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTMLรหัสวิชา  3901-1002

จุดประสงค์รายวิชา

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML ได้

2. บอกโครงสร้างพื้นฐานภาษา HTML และจัดการไฟล์ HTML ได้

3. จัดการข้อความด้วยภาษา HTML ได้

4. ตกแต่งข้อความด้วยภาษา HTML  ได้

5. แสดงลำดับรายการ

6. แทรกและจัดการกับรูปภาพ

7. สร้างและจัดการตาราง

8. เชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ

9. สามารถสร้างเฟรม  กำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจ ได้ถูกต้องและเหมาะสม

10. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ

11. มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโครงสร้างการทํางานและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML

2.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสร้างเว็บไซต์และการติดตั้งและอัพโหลด(Upload) เว็บไซต์

 

คำอธิบายรายวิชา

สังเกต ศึกษา และ ปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความหมายและโครงสร้างของภาษา HTML และการใช้คำสั่งตามรูปแบบของภาษา HTML ในการกำหนดแบบอักษร รูปแบบอักษร ขนาดตัวอักษร การเน้นสีให้ข้อความและตัวอักษร   การจัดลำดับหัวข้อของเนื้อหา การแทรกและการจัดการตาราง  รูปภาพ และไฟล์เสียงในเว็บเพจ   การเชื่อมโยงหน้าเอกสารเว็บ  การสร้างเฟรม   ตลอดจนการสร้างแบบสอบถามในลักษณะต่าง ๆ ด้วยภาษา HTML

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติ  เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ได้

อย่างสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์