ผู้สอน
อาจารย์ พว.ประกาศิต พูลวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Microbiology and Parasitology 26/60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30409

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา                    พว. ๑๑๐๑

ชื่อรายวิชา               จุลชีวและปรสิตวิทยา

                               Microbiology and Parasitology

จำนวนหน่วยกิต        ๒(๑-๒-๓)

ประเภทของรายวิชา   วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ