เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Microbiology and Parasitology 26/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสวิชา                    พว. ๑๑๐๑

ชื่อรายวิชา               จุลชีวและปรสิตวิทยา

                               Microbiology and Parasitology

จำนวนหน่วยกิต        ๒(๑-๒-๓)

ประเภทของรายวิชา   วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ