ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

60-3 ​4951103 ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30414

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

60-3 4951103 ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

4951103 ประชากรศึกษาเพื่องานสาธารณสุข (Population for Public Health) 2(2-0-4) เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

        แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางประชากรเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบและขนาดของประชากร การกระจายตัวของประชากร ความหนาแน่นของประชากร แนวคิดเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ ภาวการณ์ตาย ภาวการณ์ย้ายถิ่น ภาวะประชากรของประเทศไทยจากอดีตสู่อนาคต ภาวะประชากรกับนโยบายด้านสาธารณสุขชุมชน การวางแผนครอบครัว และภาวะประชากรในที่ลักษณะสัมพันธ์กับงานสาธารณสุขชุมชน
       The basic concepts, principles and theories of the population, the concept about the composition and the size of the population, population distribution, density of population, the concept about fertility, mortality, migration, population status from the past to the future, population policy for community health, family planning, and status of population relating to community health.