เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Seminar on Educational Administration 2017

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

931-311         สัมมนาทางการบริหารการศึกษา                                             3(3-0-6)

                            (Seminar on Educational Administration)

                    สัมมนาปัญหา การบริหารการศึกษา วิเคราะห์บริบทการศึกษาด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อการศึกษา และการบริหารการศึกษาในภาพรวมและการศึกษาแต่ละระดับและประเภท อันเนื่อง      มาจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อ ศาสนา สาธารณสุข และอื่นๆ รวมทั้งอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านอื่นๆ การนำเสนอแนวทางและวิธีการจัดการกับปัญหาการศึกษา แต่ละระดับ และแต่ละประเภท ทั้งในภาพรวม ระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

                   Seminars on educational administration, analysis of various educational contexts affecting education and educational administration at the global level, as well as at all educational levels and types; presentation of approaches and methods in dealing with educational issues of each level and types, at the global, national, educational district and school levels.